Informacja dotycząca miejsca i czasu składania akcji

Zarząd Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini (dalej jako „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Trzebini, pod adresem ul. Gen Sikorskiego 71 (w pokoju nr 07.), w każdy piątek w godzinach 8.00 – 12.00.

Akcjonariusze proszeni są o składanie akcji w Spółce w terminie do 18 grudnia 2020r.