Ogłoszenie Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 192 (6082) poz 50887 z dnia 1 października 2020r

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Kopalnia Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedziba w Trzebini pod adresem: ul. Gen. Sikorskiego 71, NIP: 6282265148, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583886 (Sad Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 33 300 000 zł, kapitał wpłacony: 33 300 000 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy, po raz trzeci, do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kopalnia-osielec.pl