Informacje dla akcjonariuszy

Ogłoszenie Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 64 (6209) poz 22134 z dnia 2 kwietnia 2021 r.

Zarząd Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583886, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r., o godz. 11 °°, w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. gen. Sikorskiego 71, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozda­nia Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawie­nie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finanso­wego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawoz­dania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2020,
  • udzielenia członkom Zarządu absolutorium zwykonania obowiązków w 2020 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działal­ności w roku obrotowym 2020,
  • udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2020,
  • podziału zysku.
 8. Powołanie Rady Nadzorczej na III kadencję.
 9. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 214 (6104) poz 59488 z dnia 2 listopada 2020r

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Kopalnia Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini pod adresem: ul. gen. Sikorskiego 71, NIP 6282265148, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583886 (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 33 300 000 zł, kapitał wpłacony: 33 300 000 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz piąty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kopalnia-osielec.pl

Ogłoszenie Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 203 (6093) poz 55213 z dnia 16 października 2020r

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Kopalnia Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini pod adresem: ul. gen. Sikorskiego 71, NIP 6282265148, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583886 (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 33 300 000 zł, kapitał wpłacony: 33 300 000 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz czwarty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kopalnia-osielec.pl

Ogłoszenie Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 192 (6082) poz 50887 z dnia 1 października 2020r

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Kopalnia Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedziba w Trzebini pod adresem: ul. Gen. Sikorskiego 71, NIP: 6282265148, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583886 (Sad Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 33 300 000 zł, kapitał wpłacony: 33 300 000 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy, po raz trzeci, do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kopalnia-osielec.pl

Informacja dotycząca miejsca i czasu składania akcji

Zarząd Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini (dalej jako „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Trzebini, pod adresem ul. Gen Sikorskiego 71 (w pokoju nr 07.), w każdy piątek w godzinach 8.00 – 12.00.

Akcjonariusze proszeni są o składanie akcji w Spółce w terminie do 18 grudnia 2020r.

Ogłoszenie Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 181 (6071) poz 47030 z dnia 16 września 2020r

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Kopalnia Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini pod adresem ul. Gen. Sikorskiego 71, NIP: 6282265148, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000583886 (Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 33 300 000 zł, kapitał wpłacony: 33 300 000 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz drugi, do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kopalnia-osielec.pl

Ogłoszenie Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 170 (6060) poz 43844 z dnia 01.09.2020r

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Kopalnia Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini pod adresem ul. Gen. Sikorskiego 71, NIP: 6282265148, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000583886 (Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 33 300 000 zł, kapitał wpłacony: 33 300 000 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kopalnia-osielec.pl

Informacja

Informujemy, że nowe wchodzące w życie stopniowo od 1 stycznia 2020 r. przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią, że akcje na okaziciela oraz akcje imienne spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, mają mieć formę zapisu elektronicznego w rejestrze akcjonariuszy. Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie dotychczas wystawione dokumenty akcji z mocy prawa utracą swoją moc prawną, a prawa wynikające z akcji będą podlegały ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy. 

Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.