Informacje dla akcjonariuszy

Zwołanie WZA 20.05.2024

Zarząd Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583886 działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, które odbędzie się w dniu 20.05.2024 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. Gen. Sikorskiego 71 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2023.

b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania  obowiązków w 2023 r.

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.

d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy  2023.

 e) podziału zysku 

 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
 2. Zamknięcie obrad.

Zwołanie WZA 21.06.2023

Zarząd Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583886 działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjnaz siedzibą w Trzebini, które odbędzie się w dniu 21.06.2023 r. o godz. 1300 w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. Gen. Sikorskiego 71 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2022.

b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania  obowiązków w 2022 r.

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022.

d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy  2022.

 e) podziału zysku 

 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
 2. Zamknięcie obrad.

Zwołanie WZA 26.04.2022r.

Zarząd Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583886 działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, które odbędzie się w dniu 26.04.2022 r. o godz. 1300 w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. Gen. Sikorskiego 71 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.
 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2021.
 • b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
 • c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021.
 • d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2021.
 • e) podziału zysku
 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
 2. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 64 (6209) poz 22134 z dnia 2 kwietnia 2021 r.

Zarząd Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583886, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r., o godz. 11 °°, w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. gen. Sikorskiego 71, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozda­nia Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawie­nie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finanso­wego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawoz­dania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2020,
  • udzielenia członkom Zarządu absolutorium zwykonania obowiązków w 2020 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działal­ności w roku obrotowym 2020,
  • udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2020,
  • podziału zysku.
 8. Powołanie Rady Nadzorczej na III kadencję.
 9. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 214 (6104) poz 59488 z dnia 2 listopada 2020r

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Kopalnia Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini pod adresem: ul. gen. Sikorskiego 71, NIP 6282265148, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583886 (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 33 300 000 zł, kapitał wpłacony: 33 300 000 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz piąty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kopalnia-osielec.pl

Ogłoszenie Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 203 (6093) poz 55213 z dnia 16 października 2020r

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Kopalnia Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini pod adresem: ul. gen. Sikorskiego 71, NIP 6282265148, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583886 (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 33 300 000 zł, kapitał wpłacony: 33 300 000 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz czwarty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kopalnia-osielec.pl

Ogłoszenie Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 192 (6082) poz 50887 z dnia 1 października 2020r

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Kopalnia Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedziba w Trzebini pod adresem: ul. Gen. Sikorskiego 71, NIP: 6282265148, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583886 (Sad Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 33 300 000 zł, kapitał wpłacony: 33 300 000 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy, po raz trzeci, do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kopalnia-osielec.pl

Informacja dotycząca miejsca i czasu składania akcji

Zarząd Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini (dalej jako „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Trzebini, pod adresem ul. Gen Sikorskiego 71 (w pokoju nr 07.), w każdy piątek w godzinach 8.00 – 12.00.

Akcjonariusze proszeni są o składanie akcji w Spółce w terminie do 18 grudnia 2020r.