Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Kopalnia Kamienia OSIELEC S. A., 32-540 Trzebinia ul. Gen. Władysława Sikorskiego 71 tel. 32 785 90 70

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Panią Barbarę Kołacz z którym może się Pani/Pan skontaktować  poprzez maila: barbarakolacz.ewart@gmail.com we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– realizacji zadań wynikających z obrotu gospodarczego zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

– dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Kopalnię Kamienia OSIELEC S. A.. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

– dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz  Administratora,

– operatorzy pocztowi i kurierzy,

– banki w zakresie realizacji płatności,

– podmioty świadczące na rzecz Administratora, usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy,

– organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesowi automatycznego podejmowania decyzji.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Kopalnię Kamienia OSIELEC S. A. w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez Kopalnię Kamienia OSIELEC S. A. jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.