Ogłoszenie Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 64 (6209) poz 22134 z dnia 2 kwietnia 2021 r.

Zarząd Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583886, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r., o godz. 11 °°, w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. gen. Sikorskiego 71, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozda­nia Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawie­nie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finanso­wego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawoz­dania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2020,
  • udzielenia członkom Zarządu absolutorium zwykonania obowiązków w 2020 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działal­ności w roku obrotowym 2020,
  • udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2020,
  • podziału zysku.
 8. Powołanie Rady Nadzorczej na III kadencję.
 9. Zamknięcie obrad.