Zwołanie WZA 26.04.2022r.

Zarząd Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583886 działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, które odbędzie się w dniu 26.04.2022 r. o godz. 1300 w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. Gen. Sikorskiego 71 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.
 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2021.
 • b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
 • c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021.
 • d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2021.
 • e) podziału zysku
 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
 2. Zamknięcie obrad.