Zwołanie WZA 21.06.2023

Zarząd Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583886 działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjnaz siedzibą w Trzebini, które odbędzie się w dniu 21.06.2023 r. o godz. 1300 w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. Gen. Sikorskiego 71 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
  7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2022.

b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania  obowiązków w 2022 r.

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022.

d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy  2022.

 e) podziału zysku 

  1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
  2. Zamknięcie obrad.